Inwestycje to takie lokowanie środków finansowych, w wyniku którego spodziewane jest osiągnięcie zysku. Zysk jest wynikiem wzrostu wartości ulokowanych środków. Do inwestycji należy między innymi lokowanie środków finansowych w akcje, obligacje, papiery wartościowe, lokaty terminowe. Inwestycją może być także zakup środków materialnych, najczęściej złota, srebra czy platyny – a więc metali szlachetnych, dzieł sztuki, nieruchomości, cennych kolekcji. Inwestor oczekuje na wzrost ich wartości i tym samym na wzbogacenie zainwestowanego kapitału. Jedną z cech określających dochód z inwestycji jest jej zyskowność, czyli rentowność lub inaczej stopa zwrotu z inwestycji.

Stopa zwrotu z inwestycji – podstawy

Stopę tą określa się wyliczając stosunek zysków osiągniętych z inwestycji do poziomu zaangażowanych do tego środków kapitałowych. Do określenia stopy zwrotu bierze się pod uwagę stopę inflacji, ryzyko ponoszone przez inwestora, a także pojęcie kapitalizacji, czyli dodawania do inwestycji już uzyskanych z tych inwestycji zysków. Dochodzi w tym przypadku do tak zwanego reinwestowania. Uzyskany zysk jest zależny i wprost proporcjonalny do ilości okresów, w czasie których dochodzi do dodawania już uzyskanych dochodów do kapitału początkowego i tym samym stałego powiększania puli inwestowanych środków.

Wszystkie te czynniki, a także dynamicznie zmieniająca się, wrażliwa na rozmaite czynniki, sytuacja ekonomiczna na rynkach powodują, że inwestycje mogą być opłacalne lub nieopłacalne. Opłacalność zależy także od okresu, na jaki inwestowane są środki kapitałowe. Im dłuższy jest ten okres, tym pewniejszy zysk, pomimo możliwego przejściowego spadku wartości. Ten jednak w proporcjonalnie dłuższym przedziale czasu może być zrównoważony przez dodatnią stopę zwrotu z inwestycji. Tym samym określa dokonaną inwestycję jako akceptowalną i korzystną, opłacalną, gdzie otrzymany przypływ kapitału w pełni rekompensuje ilość zaangażowanych w inwestycję środków.

Ocena ryzyka

Dlatego zawsze przed dokonaniem inwestycji warto jest dokonać analizy ryzyka i określić stopę bezpieczeństwa dla korzystnego ulokowania środków kapitałowych. Po to, aby inwestycja nie uzyskała ujemnego bilansu. Matematyczne wyliczanie miernika stopy zwrotu jest niezbędnym narzędziem do prawidłowego lokowania środków. Warto zatem skorzystać z pomocy odpowiednich instytucji, które specjalizują się w doradztwie finansowym. Wówczas ryzyko jest minimalizowane. Spodziewany zysk jest wyższy niż w przypadku dokonywania inwestycji bez korzystania z narzędzi, jakie oferuje matematyka finansowa. Celem jest spodziewany zysk. Żeby zwiększyć prawdopodobieństwo powodzenia inwestycji należy prawidłowo wyliczyć stopę zwrotu w oparciu o wszelkie posiadane dane oraz ich dynamikę, zarówno w różnych regionach świata, jaki i w różnych okresach czasu. Wówczas inwestowane środki wypracują dodatni bilans. Natomiast stosunek otrzymanych zysków do ilości zainwestowanych środków uzyska maksymalny spodziewany poziom. Zaś otrzymana stopa zwrotu z inwestycji uzyska wynik, który w pełni będzie satysfakcjonował inwestorów.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

3 KOMENTARZE

Odpowiedz na „sceptykAnuluj odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here